Klagomål

Dina synpunkter är viktiga för oss

Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Klagomålshanteringen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Av 4 kap. 7 § skollagen framgår att om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Så här gör du:

Om du har klagomål vänder du dig först till personal/lärare i verksamheten. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår kan du gå vidare. Om du anser att problemet är allvarligt bör du vända dig direkt till förskolechefen/rektorn.

Om kontakten med personal/lärare inte leder till att problemet löst sig vänder du dig till ansvarig förskolechef/rektor. Det är förskolechefen/rektorn som ansvarar för och beslutar om frågor som rör förskolans/skolans dagliga verksamhet och inre organisation.

Om du har framfört klagomålet till personal/lärare och/eller förskolechef/rektor och du anser att problemet finns kvar kan du skicka ett skriftligt klagomål till huvudmannen. För skriftliga klagomål kan du använda formuläret nedan.
Genom att skicka in skriftligt klagomål så godkänner du att dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete