Vår profil

Malmö Friskolas profil

Språket är nyckeln till all form av inlärning och därför lägger vi stor vikt på elevernas språkutveckling.
På Malmö Friskola börjar vi med engelska från förskoleklass och på skolans val (F-6) kan eleverna välja mellan att läsa mer svenska, engelska eller modersmål.

En läsande skola

Vi ser vikten av att väcka elevernas läslust så tidigt som möjligt och hålla liv i denna. Därför har vi valt att arbeta med ”En läsande klass” som är ett material som fokuserar på att ge barnen strategier för att kunna läsa och förstå olika slags texter. Dessa strategier hjälper barnen med läsförståelsen i samtliga ämnen. Redan i förskolan börjar vi med att agera förebilder vid högläsning genom att ”tänka högt” enligt konceptet med ”En läsande klass”. I vårt fina bibliotek har vi ett stort utbud av skönlitteratur i olika genrer samt faktaböcker för förskolan upp till åk 6. Här kan barnen låna böcker eller bara sitta en stund i lugn och ro och läsa eller arbeta.

Studiehandledning på modersmålet

De elever som är i behov av det, får studiehandledning på sitt modersmål. Studiehandledningen kännetecknas dels av ett nära samarbete mellan ämneslärare och modersmålslärare dels av en flexibilitet där insatser hela tiden anpassas efter elevens utveckling. Modersmålsläraren är även delaktig i Malmö förskola, där hon är ett språkligt stöd både för personal och barn.

Genrepedagogik

För att eleverna ska tillägna sig kunskaper på bästa sätt krävs det att man arbetar språkutvecklande i alla ämnen. Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk. Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. Den genrepedagogiska modellen har visat sig leda till att eleverna utvecklar sitt skolspråk i allt högre grad vilket leder till att eleverna lättare tillägnar sig kunskaper, med hjälp av språket, i skolans alla ämnen.

Förstelärare

Vi har förstelärare i svenska som andraspråk, svenska och matematik. Våra förstelärare arbetar aktivt med att utveckla undervisningen i sina ämnen, handleda sina kollegor och väcka pedagogiska diskussioner med sikte på att öka måluppfyllelsen.