Välkommen till

Den framgångsrika skolan för den kompetenta eleven

En framgångsrik skola

Vår utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi är en framgångsrik skola som arbetar strukturerat, demokratiskt och med ett kraftfullt ledarskap. Vi har höga förväntningar på varandra och våra elever samt att vi har ett aktivt värdegrundsarbete och ett välfungerande klimat.

Vi ser att våra elever har kompetens att ingå i olika social sammanhang. Vi framhäver barnets förmågor och möjligheter istället för dess sårbarhet eller omvårdnadsbehov. Våra pedagoger lånar ut sin kompetens till elever och visar dem tilltro

Vår verksamhet

Malmö Förskola

På förskolan arbetar vi med barnets självständighet och tillit till sin egen förmåga, nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Malmö Friskola F-6

På skolan utgår vi från ett lösningsorienterat förhållningssätt med höga förväntningar. Vi erbjuder alla barn utmaningar utifrån deras egen nivå för att skapa ett lustfyllt lärande och en god grund för livslångt lärande.

Malmö Fritidshem

Undervisningen i fritidshemmet stimulerar barnens utveckling och lärande och erbjuder de en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i barnens behov,

Till föräldrar

Här kommer du som förälder kunna se viktig information kring vår skola och verksamhet.

Läsårstider för 23/24 samt blanketter finns bifogade nedan!

Trygghet

Trygghet, arbetsro och glädje är begrepp som ligger alla nära i tanke och handling. På skolan finns ett trygghetsråd bestående av elever och rektor samt ett elevhälsoteam.

Elever som känner sig trygga i skolan HT 2022
Elever 83%

Undersökningen

Med enkäter och gruppsamtal med elever har årets undersökning visat en förbättring på 5 procentenheter.

Elever som känner sig trygga i skolan VT 2023
Elever 95%

Varför välja oss?

Vår vision

Då eleverna lämnar Malmö Friskola ska de vara rustade med trygghet och kunskaper för att möta högstadiet och bli unga engagerade goda samhällsmedborgare. Det ska finnas en röd tråd från det att barnet börjar på förskolan tills det att eleven slutar årskurs sex och samma värdegrund ska gälla i alla våra verksamheter. Utbildningen ska vara inkluderande och undervisningen ska anpassas efter barnet/eleven och inte tvärtom.

Mål

För att nå visionen är målen för eleverna är att de ska lämna skolan med högsta möjliga resultat och att alla elever når så långt det är möjligt utifrån var och ens förutsättningar och med adekvat stöd.