Välkommen till

Den framgångsrika skolan för den kompetenta eleven

En framgångsrik skola

Vår utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi är en framgångsrik skola som arbetar strukturerat, demokratiskt och med ett kraftfullt ledarskap. Vi har höga förväntningar på varandra och våra elever samt att vi har ett aktivt värdegrundsarbete och ett välfungerande klimat. Vi ser att våra elever har kompetens att ingå i olika social sammanhang. Vi framhäver barnets förmågor och möjligheter istället för dess sårbarhet eller omvårdnadsbehov. Våra pedagoger lånar ut sin kompetens till elever och visar dem tilltro.

Vår verksamhet

Malmö Förskola

På förskolan arbetar vi med barnets självständighet och tillit till sin egen förmåga, nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Malmö Friskola F-6

På skolan utgår vi från ett lösningsorienterat förhållningssätt med höga förväntningar. Vi erbjuder alla barn utmaningar utifrån deras egen nivå för att skapa ett lustfyllt lärande och en god grund för livslångt lärande.

Malmö Fritidshem

Undervisningen i fritidshemmet stimulerar barnens utveckling och lärande och erbjuder de en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i barnens behov,

Till föräldrar

Här kommer du som förälder kunna se viktig information kring vår skola och verksamhet.

Läsårstider för 20/21 samt blanketter finns bifogade nedan!

Trygghet

Trygghet, arbetsro och glädje är begrepp som ligger alla nära i tanke och handling. På skolan finns ett trygghetsråd bestående av elever och rektor samt ett elevhälsoteam.

Elever som känner sig trygga i skolan HT 2019
Elever 87%

Undersökningen

Med enkäter och gruppsamtal med elever har årets undersökning visat en förbättring på 5 procentenheter.

Elever som känner sig trygga i skolan VT 2020
Elever 92%

Varför välja oss?

  • Familjär skola
  • Kompetenta och drivna pedagoger
  • Digitaliserad skola
  • Eleven i fokus
  • Engelska & modersmål från F-klass

På Malmö Friskola är det viktigt att alla känner tillhörighet och gemenskap. Vi vet att trygghet och kunskap hör ihop. Våra elever faller aldrig mellan stolarna och får sina pedagogiska och sociala behov tillgodosedda. Vi utvecklar en inkluderande verksamhet där alla tar tillvara på och utgår från varje barns kunskaper och förmågor i arbetet med att nå uppsatta mål. Vi arbetar kooperativt och ser olikheter som möjligheter. Alla elever har en egen dator och arbetar med digitala läromedel såväl som med analoga.